U bevind zich hier: Desert Eagles > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Onder de navolgende woorden wordt in de Algemene Voorwaarden, en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, telkens het navolgende verstaan.

1.1 Desert Eagles
De natuurlijke- of rechtspersoon of eenmanszaak die Desert Eagles maakt van het verlenen van diensten.

1.2 Verlenen van diensten
Het door Desert Eagles verlenen van diensten,zoals het geven van lessen,workshops,trainingen en optredens alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin van het woord.

1.3 Participant
De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met Desert Eagles een of meer overeenkomst(en) heeft gesloten.Daarbij behorend ook de inschrijvingen voor lessen,workshops en trainingen.

1.4 Deelnemer
De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap aan wie op grond van een met participant/deelnemer of Desert Eagles gesloten overeenkomst één of meer dienst(en) moet worden verleend. Waar in de Algemene Voorwaarden van deelnemer wordt gesproken, wordt zowel gast, klant, cursist,opdrachtgever bedoeld tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van de vier bedoeld kan zijn.

1.5 Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Desert Eagles en een participant/deelnemer terzake een of meer door Desert Eagles te verlenen diensten tegen een door de te betalen prijs. In plaats van de term overeenkomst wordt soms de term reservering,inschrijving gebruikt.

1.6 Annulering
De in schriftelijke vorm door participant/deelnemer aan Desert Eagles gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geheel/gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Desert Eagles aan de participant/ deelnemer gedane mededeling dat een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

1.7 No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een participant/deelnemer van een op grond van een overeenkomst te verstrekken dienst.

1.8 Groep
Een groep van 1 of meer personen aan wie door Desert Eagles een of meer diensten moeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen overeenkomsten.

1.9 Individu
Iedere persoon die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.

1.10 Goederen
Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren.

1.11 Kurkengeld
Het bedrag verschuldigd terzake het in de ruimten van Desert Eagles nuttigen van niet door Desert Eagles verstrekte drank.

Artikeltitels dienen uitsluitend ter referentie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle overeenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen terzake de totstandkoming van deze overeenkomsten. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de Algemene Voorwaarden.
2.2 Afwijken van de Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval.
2.3 De Algemene Voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan Desert Eagles gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een overeenkomst of een andere overeenkomst of bij het exploiteren van Desert Eagles.
2.4 Zijn de Algemene Voorwaarden eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een bepaalde overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de Algemene Voorwaarden toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 Totstandkoming van overeenkomsten
3.1 Desert Eagles kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een overeenkomst weigeren.
3.2 Alle door Desert Eagles gedane aanbiedingen terzake de totstandkoming van een overeenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud "zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt". Doet Desert Eagles binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de participant/deelnemer een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde overeenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen.
3.3 Wanneer Desert Eagles aan de participant/deelnemer (optiehouder) een optierecht heeft toegekend kan dit recht niet worden herroepen, behoudens indien en voorzover een andere potentiële participant/deelnemer Desert Eagles een aanbod doet tot het sluiten van een overeenkomst terzake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande diensten. De optiehouder dient alsdan door Desert Eagles van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht vervalt het optierecht. Een optierecht kan alleen schriftelijk verleend worden.
3.4 Overeenkomsten voor een participant/deelnemer aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, andere horecabedrijven en/of bedrijven, natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Desert Eagles is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de participant/deelnemer zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

Artikel 4 Algemene verplichtingen van Desert Eagles
4.1 Alle verplichtingen welke voortvloeien uit het speciale karakter van Desert Eagles en de aard van de te verrichten diensten zijn opgenomen in de hiernavolgende artikelen.
4.2 Desert Eagles is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de overeenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen diensten te verlenen op de in Desert Eagles gebruikelijke wijze.
4.3 De in artikel 4.2 genoemde verplichting geldt niet:
a. in geval van overmacht aan de zijde van Desert Eagles als bedoeld in artikel 17;
b. indien de participant/deelnemer niet of meer dan een half uur te laat verschijnt indien de in artikel 12 bedoelde waarborgsom/tussentijdse betaling niet tijdig voldoet;
c. indien de , ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet tijdig een omzetgarantie afgeeft;
d. indien de op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij uit welken hoofde ook jegens Desert Eagles heeft.
4.4 Desert Eagles is niet gehouden enig goed van de participant/deelnemer in ontvangst en/of in bewaring te nemen.
4.5 Indien Desert Eagles voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan participant/deelnemer in rekening brengt, dient Desert Eagles op die goederen te letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 17.
4.6 Desert Eagles is nimmer verplicht enig huisdier van participant/deelnemer toe te laten, aangezien huisdieren niet zijn toegestaan.

Artikel 5 Verplichtingen van het restaurant/cafébedrijf

5.1 Het restaurant/cafébedrijf is verplicht op het overeengekomen tijdstip aan Desert Eagles en/of aan participant/deelnemer van Desert Eagles de overeengekomen faciliteiten ter beschikking te stellen en de overeengekomen spijzen en dranken te verstrekken van een hoeveelheid, kwaliteit en op een wijze als in zijn restaurant/café gebruikelijk is.
5.2 Indien geen spijzen of dranken van tevoren zijn overeengekomen dan verstrekt het restaurant/cafébedrijf op verzoek datgene van de spijzen en dranken die het op dat moment kan verstrekken.
5.3 Het restaurant/cafébedrijf is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de participant/deelnemer zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van zijn restaurant/café. Het restaurant/cafébedrijf kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het gedrag van de participant/ deelnemer. De participant/deelnemer dient op eerste verzoek, zonder opgaaf van reden, het restaurant/café te verlaten.
5.4 Indien de participant/deelnemer niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan het restaurant/cafébedrijf de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in artikel 7. De participant/deelnemer is dan gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Desert Eagles te betalen.

Artikel 6 Annulering door en, algemeen
6.1 De participant/deelnemer is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Desert Eagles het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de participant/deelnemer geen rechten ontlenen. Het bepaalde in artikel 8 geldt onverminderd het bepaalde in andere artikelen.
6.2 Desert Eagles kan uiterlijk één maand voordat de eerste dienst op grond van de desbetreffende overeenkomst zal moeten worden verricht aan de participant/deelnemer verklaren bepaalde individuen te zullen beschouwen als groep. Op die personen zijn alsdan alle bepalingen voor groepen van toepassing.
6.3 Ingeval van no-show zal participant/deelnemer in alle gevallen verplicht zijn 100% van de reserveringswaarde te betalen.
6.4 Bedragen die Desert Eagles met het oog op de geannuleerde overeenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden dienen door de participant/deelnemer te allen tijde volledig aan Desert Eagles te worden vergoed.

Artikel 7 Annulering alle overeenkomsten.
7.1 Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep/individu voor alle overeenkomsten dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende.
A. Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende overeenkomst de eerste dienst zou moeten worden verleend is de participant/deelnemer niet gehouden enige vergoeding aan Desert Eagles te betalen.
B. Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de participant/deelnemer gehouden 10% van de reserveringswaarde aan Desert Eagles te betalen.
C. Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de participant/deelnemer gehouden 15% van de reserveringswaarde aan Desert Eagles te betalen.
D. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de participant/deelnemer gehouden 35% van de reserveringswaarde aan Desert Eagles te betalen.
E. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de participant/deelnemer gehouden 60% van de reserveringswaarde aan Desert Eagles te betalen.
F. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de participant/deelnemer gehouden 85% van de reserveringswaarde aan Desert Eagles te betalen.
G. Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de participant/deelnemer gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Desert Eagles te betalen.

Artikel 8 Annulering door Desert Eagles.
8.1 Desert Eagles is met inachtneming van het navolgende bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij de participant/deelnemer binnen zeven dagen na het sluiten van de betreffende overeenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat Desert Eagles afstand doet van zijn annuleringsbevoegdheid, mits de participant/deelnemer daarbij tevens ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven afstand te doen van zijn eigen annuleringsbevoegdheid.
8.2 Desert Eagles is te allen tijde bevoegd een overeenkomst te annuleren zonder tot betaling van de hierboven bedoelde bedragen gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die overeenkomst in Desert Eagles te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de participant/ deelnemer of op grond van de hoedanigheid van participant/deelnemer, dat Desert Eagles de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt Desert Eagles van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de participant/deelnemer gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten diensten. De vergoeding voor genoten diensten wordt in voorkomend geval naar rato berekend.
8.3 Indien en voor zover Desert Eagles tevens optreedt als organisator in de zin van de wet geldt met betrekking tot overeenkomsten in de zin van de wet het volgende. Desert Eagles mag de overeenkomst op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de participant/deelnemer onverwijld medegedeelde omstandigheden. Desert Eagles mag de overeenkomst ook anders dan op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de participant/deelnemer onverwijld medegedeelde omstandigheden. Tot 7 dagen voor de aanvang van het georganiseerde mag Desert Eagles de som verhogen in verband met wijzigingen in de kosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. Indien de participant/deelnemer een wijziging als hiervoor bedoeld afwijst kan Desert Eagles de overeenkomst opzeggen.

Artikel 9 Waarborgsom en tussentijdse betaling
9.1 Desert Eagles kan te allen tijde van de participant/deelnemer verlangen dat deze onder Desert Eagles deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor Desert Eagles en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.
9.2 Desert Eagles kan telkens tussentijds betaling verlangen van inmiddels verleende diensten.
9.3 Desert Eagles mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag terzake al datgene wat de participant/deelnemer uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door Desert Eagles onverwijld aan de participant/deelnemer te worden terugbetaald.

Artikel 10 Aansprakelijkheid van Desert Eagles

10.1 De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover Desert Eagles terzake het risico dat zich heeft gerealiseerd van een verzekeringsmaatschappij of van een andere derde een vergoeding heeft ontvangen.
10.2 Desert Eagles niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in Desert Eagles zijn meegebracht door een participant/deelnemer die daar zijn intrek heeft genomen. De participant/deelnemer vrijwaart Desert Eagles tegen aanspraken van participant/deelnemer terzake. Het hier bepaalde geldt niet voorzover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van Desert Eagles.
10.3 Desert Eagles is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door participant/deelnemer en/of derden geleden. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het deelnemen aan activiteiten in Desert Eagles. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking.
10.4 In geen enkel geval is Desert Eagles gehouden een schaderegeling te betalen.
10.5 Voor schade aan of van voertuigen van de participant/deelnemer veroorzaakt bij Desert Eagles is Desert Eagles nimmer aansprakelijk.
10.6 Desert Eagles is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan Desert Eagles, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Desert Eagles staat.
10.7 Indien Desert Eagles goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat Desert Eagles daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Desert Eagles nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan.
10.8 De (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) vrijwaart Desert Eagles volledig terzake iedere aanspraak, hoe ook genaamd, welke de participant/deelnemer en/of enige derde jegens Desert Eagles mocht geldend maken, indien en voor zover deze aanspraak in de ruimste zin verband kan houden met enige door Desert Eagles krachtens enige overeenkomst met de te verlenen of verleende (horeca)dienst dan wel met de accommodatie waarin een zodanige (horeca)dienst werd verleend of moest worden verleend.
10.9 De vrijwaringverplichting geldt ook indien de overeenkomst met de participant/deelnemer geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook is ontbonden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid van de participant/deelnemer
11.1 De participant/deelnemer en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Desert Eagles en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de participant/deelnemer en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 12 Afrekening en betaling
12.1 De participant/deelnemer is de in de overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd dan wel, voor zover de overeenkomst werd gesloten meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop de ingevolge die overeenkomst te verrichten diensten verleend moeten worden, de prijzen welke gelden op het moment dat de dienst(en) (moet(en)) wordt(den) verleend, waaronder tevens worden verstaan de prijzen als vermeld op lijsten welke door Desert Eagles aan de participant/deelnemer, des nodig op diens verzoek, wordt overhandigd. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de participant/deelnemer doorberekend.
12.2 Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, opslag, safe, telefoon, beamer, computer, internet, stereo, t.v.-huur, personeel e.d. wordt door Desert Eagles een extra vergoeding gevorderd.
12.3 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen terzake annulering of no-show, zijn door de participant/deelnemer verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De participant/deelnemer dient voor betaling zorg te dragen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
12.4 De participant/deelnemer zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke één van hen of allen aan Desert Eagles uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Geen van hen kan zich beroepen op enig voorrecht van uitwinning. Overeenkomsten worden behoudens andersluidend beding geacht mede namens elke participant/deelnemer gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de participant/deelnemer te kennen dat de bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende overeenkomst te vertegenwoordigen.
12.5 Zolang de participant/deelnemer niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens Desert Eagles heeft voldaan is Desert Eagles gerechtigd om alle goederen welke door de participant/deelnemer in Desert Eagles zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de participant/deelnemer ten genoegen van Desert Eagles aan al zijn verplichtingen jegens Desert Eagles heeft voldaan. Naast een retentierecht komt Desert Eagles in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.
12.6 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de binnen veertien dagen na factuurdatum aan Desert Eagles te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is Desert Eagles te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de de factuur binnen veertien dagen voldoet.
12.7 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de participant/deelnemer in gebreke en zal een herinnering worden verzonden waarbij participant/deelnemer gesommeerd wordt binnen 7 dagen te betalen.
12.8 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de participant/deelnemer in gebreken en zal de vorderding uit handen worden gegeven aan een incassobureau.
12.9 Indien de participant/deelnemer in gebreke is dient hij aan Desert Eagles alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,- alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde B.T.W.
12.10 Daarenboven is de participant/deelnemer indien hij in gebreke is een bedrag aan rente verschuldigd welke ligt 2% boven de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.
12.11 Indien Desert Eagles goederen van participant/deelnemer onder zich heeft en de participant/deelnemer van wie Desert Eagles de goederen onder zich heeft gekregen gedurende één maand in gebreke is, is Desert Eagles gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de participant/deelnemer en Desert Eagles kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van Desert Eagles resteert wordt aan de uitgekeerd.
12.12 Iedere betaling zal, ongeacht enige door de participant/deelnemer bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de participant/deelnemer aan Desert Eagles in de navolgende volgorde:
1. de kosten van executie;
2.
de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
3. de rente;
4. de schade;
5. de hoofdsom.
12.13 Betaling geschiedt in Nederlandse courant. Indien Desert Eagles buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan zal gelden de op het moment van betaling geldende marktkoers. Desert Eagles kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. Desert Eagles kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.
12.14 Desert Eagles is nimmer gehouden om cheques, girobetaalkaarten en andere dergelijke betaalmiddelen te accepteren en kan aan acceptatie van zodanige betaalmiddelen voorwaarden verbinden. Hetzelfde geldt voor andere, hier niet genoemde betaalmiddelen.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Als overmacht voor Desert Eagles, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Desert Eagles niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Desert Eagles zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
13.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Desert Eagles gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden.
13.3 Indien een der partijen bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 14 Gevonden voorwerpen
14.1 In het gebouw en zijn aanhorigheden van Desert Eagles verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door de participant/deelnemer worden gevonden, dienen door deze met bekwame spoed bij Desert Eagles te worden ingeleverd.
14.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij Desert Eagles heeft gemeld, verkrijgt Desert Eagles de eigendom.
14.3 Indien Desert Eagles door de participant/deelnemer achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de participant/deelnemer. Desert Eagles is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 15 Verhuur Apparatuur/Personeel
15.1 Indien de huurder wenst gebruik te maken van apparatuur of personeel van Desert Eagles, dient dit bij reservatie te worden vermeld; een vergoeding naar rato van de geldende tarieven zal worden aangerekend. Gevallen van overmacht, conform artikel 13, waardoor de apparatuur van Desert Eagles niet bruikbaar is (oa stroomstoring) kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding. De huurder, participant/deelnemer verklaart dat elke ter beschikking gestelde apparatuur in een goede staat verkeert bij aanvang van de activiteit zelf

Artikel 16 Website Participatie/Intellectuele eigendomsrechten
16.1 Alle door & in Desert Eagles gemaakte en ontwikkelde promotiematerialen kunnen door Desert Eagles voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de participant/deelnemer.
16.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijven de door participant/deelnemer verstrekte afbeeldingen, tekeningen, modellen, fotografische opnamen, programma´s e.d. eigendom van Desert Eagles.
16.3 Participant/deelnemer vrijwaart Desert Eagles voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden welke betrekking hebben op het gebruik door Desert Eagles van de door de Participant/deelnemer aan Desert Eagles verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.
16.4 Desert Eagles zal geen informatie, afbeeldingen, tekeningen, modellen, fotografische opnamen, programma´s e.d., welke verstrekt door participant/deelnemer ter beschikking stellen aan derden.
16.5 Een pagina wordt slechts on-line gezet, indien wordt voldaan aan de voorwaarden van Desert Eagles.
16.6 Desert Eagles is gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, een pagina te verwijderen van haar website.
16.7 De Desert Eagles kunnen niet aansprakkelijk worden gesteld voor het gebruik van hun website. De Desert Eagles streven er wel naar de website virus vrij te houden.

Artikel 17 Kurkengeld
17.1 Indien de participant/deelnemer in de ruimten van Desert Eagles drank nuttigt die niet door Desert Eagles verstrekt is, is de participant/deelnemer per genuttigde fles een bedrag aan kurkengeld verschuldigd.
17.2 De in de artikelen 17.1 bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door de Desert Eagles.

Artikel18 Huisstijlregels
18.1 Huisstijlregels worden toegepast op al het drukwerk ten behoeve van de activiteiten in Desert Eagles. Onder drukwerk wordt verstaan alle middelen die informeren, voorlichten over of promotie maken voor het beleid, de producten of de organisatie van Desert Eagles. Voorbeelden: brochures, jaarverslag, folders, posters, flyers, persberichten, tijdschriften, rapportomslagen, advertenties, uitnodigingen, studiegidsen etc.
18.2 Ook voor onze correspondentiereeks (briefpapier, vervolgpapier, faxpapier, complimentkaarten en enveloppen) gelden de huisstijlregels.
18.3 Desert Eagles bepaalt het niveau, markering, logo(s), foto’s en andere illustraties van de huisstijl.
18.4 Zowel voor intern- als extern gebruik wordt daar waar de locatie van Desert Eagles vermeld wordt de naam van Desert Eagles toegevoegd.
18.5 Elke publicatie die ontwikkeld wordt voor of door Desert Eagles mag niet in strijd zijn met de huisstijlregels van Desert Eagles.
18.6 Voor een uniforme uitstraling van Desert Eagles wordt voor zowel intern- als extern gebruik van publicaties gebruik gemaakt van de huisstijl van Desert Eagles.

Artikel 19 Inschrijvingen Cursussen/Workshops
19.1 Inschrijving kan uitsluitend schriftelijk, door inlevering van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.
19.2 Ondertekening van het inschrijfformulier geldt tevens als akkoordverklaring met de Algemene Voorwaarden.
19.3 Inschrijving geldt voor de duur van de cursusperiode.

Artikel 20 Inschrijvingen lessen
20.1 Inschrijving kan uitsluitend schriftelijk, door inlevering van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.
20.2 Ondertekening van het inschrijfformulier geldt tevens als akkoordverklaring met de Algemene Voorwaarden.
20.3 Inschrijving geldt voor de duur van 12 maanden met inachtneming van 1 volledige kalendermaand opzegtermijn.

Artikel 21 Toepasselijk recht en geschillen
21.1 Op overeenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
21.2 Ingeval van geschillen tussen Desert Eagles en een (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van Desert Eagles, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van Desert Eagles het geschil te doen beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.
21.3 Alle vorderingen van de verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.
21.4 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Woensdag, 24-05-2017

Nieuwe docenten gezocht!

Klik hier voor het hele bericht

Dinsdag, 07-06-2016

Zomeraanbod 2016

Klik hier voor het hele bericht

Zaterdag, 16-01-2016

Open Dag

Klik hier voor het hele bericht

Aanmelden nieuwsbrief


Mailadres:
Maildres opnieuw:

Voer de code in: